Wydział Form Przemysłowych - ASP KRAKÓW

Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.07.20
Danuta Urbanowicz
Danuta Urbanowicz (1932—2018) — polska malarka. Ukończył ...

|czytaj|

2018.07.19
Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych-przerwa urlopowa
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 lipca 2018 do 17 sierpnia 20 ...

|czytaj|

2018.07.16
nowa zakładka - TEORIA DESIGNU
Zapraszamy do nowej zakladki w menu głównym, na stronie gdzie ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Konkursy

DOBRĄ RZECZ ZAPROJEKTUJ WellDone

2017.06.02, Anna Szwaja

DOBRĄ RZECZ ZAPROJEKTUJ


KONKURS PROJEKTOWY


III EDYCJA


 


Or­ga­ni­za­to­rem konkursu jest Fundacja Rozwoju Przed­się­bior­czo­ści Spo­łecz­nej „Być Razem”. Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne w którym przy produkcji WellDone® zatrudnienie, edukację i wsparcie psychologiczne otrzymują osoby trwale odsunięte od rynku pracy. Zadanie w konkursie polega na stwo­rze­niu projektu produktu dla marki Wel­lDo­ne® przy użyciu ma­te­ria­łów do­stęp­nych w pro­duk­cji Wel­lDo­ne® – drewno, stal, alu­mi­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkaniny. Najwyżej oceniane będą projekty pro­duk­tów potrzebnych w życiu codziennym, ory­gi­nal­nych, prostych tech­no­lo­gicz­nie, po­sia­da­ją­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­cjo­nal­ne wy­ko­rzy­sta­nie ma­te­ria­łu. Pro­jek­to­wa­ne rzeczy powinny mocno na­wią­zy­wać do ist­nie­ją­cej linii Wel­lDo­ne®. Konkurs kie­rowany jest do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych współ­cze­snym wzor­nic­twem oraz za­gad­nie­nia­mi ekonomii spo­łecz­nej: stu­den­tów, ar­chi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz, biur projektowych. Nagrodzony projekt zostanie wdrożony do produkcji  i sprzedaży. Produkować go będą osoby wspierane przez Fundację Być Razem .Osta­tecz­ny termin nad­sy­ła­nia prac: 31 lipca 2017roku, godzina 24:00 
na adres mailowy: kon­kur­s@wel­l­do­ne.co


 


http://www.welldone.co/pl/o-konkursie.html