Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2021.02.12
Odszedł Janusz Depta
Z żalem zawiadamiamy, o śmierci Janusza Depty. Artysty plastyka, pr ...

|czytaj|

2021.02.11
ARDUINO dla studentek i studentów WFP - rekrutacja do 15 lutego
Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Zintegrowane Prog ...

|czytaj|

2020.12.03
Harmonogram obron prac dyplomowych - 11 grudnia 2020 r.
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Konkursy

KONKURSU NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI

2015.12.22, Anna Szwaja


REGULAMIN KONKURSU NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW§ 1.
Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki. 
Konkurs jest organizowany w związku z obchodami XXV lecia ORKDS.


§ 2.
Komisarzem Konkursu jest pani Bożena Boba-Dyga
W jury konkursu zasiada:

mgr Bożena Boba-Dyga

dr Anna Myczkowska-Szczerska

mgr Szymon Kiwerski

dr hab. Ewa Pawluczuk
dr Barbara Widłak


§ 3.Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu systemu identyfikacji wizualnej OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI  (zwanego dalej Projektem)


§ 4.Projekty konkursowe powinny uwzględniać i zawierać takie elementy identyfikacji graficznej m.in. jak: - logo
- wizytówki

- papier firmowy

- koperty
- strona internetowa - projekt
- layout katalogu/monografii/wydawnictwa konferencyjnego


§ 5.
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby profesjonalnie zajmujące się projektowaniem graficznym. 

§ 6.1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu:
a. akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. upoważnia Organizatora Konkursu do przetwarzania jego danych osobowych ujawnionych Organizatorowi Konkursu, w zakresie niezbędnych do ustalania danych osobowych uczestników Konkursu oraz publikacji jego wyników (w tym publikacji 
w Internecie i materiałach reklamowych Konkursu imienia i nazwiska autora lub wyróżnionych prac),
c. upoważnia Organizatora Konkursu do nieograniczonego w czasie wykorzystywania jego Projektu według uznania Organizatora Konkursu i udziela mu w tym zakresie niezbywalnej, nieodwołanej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie Projektu na wskazanych prze Organizatora polach eksploatacji w tym do jego rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, użyczania, udostępniania osobom trzecim, publicznego odtwarzania, wyświetlania oryginału lub kopii.
d. oświadcza iż będzie przysługiwała mu całość praw autorskich majątkowych
i osobistych do stworzonego i przekazanego Projektu, a jego wykorzystanie przez Organizatora nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich.
e. przenosi na Organizatora Konkursu własności egzemplarzy nośników na którym Projekt przekazano Organizatorowi.
2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż w razie przyznania jego projektowi nagrody lub wyróżniania, przenosi na Organizatora Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu - na wszystkich polach jego eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji wymiennych w lit c powyżej.
3. W przypadku publikacji Projektu, jego twórca zostanie o tym poinformowany drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście, a dane twórcy projektu (tj. imię i nazwisko, link do strony twórcy etc.) zostaną zawarte w treści publikacji po wcześniejszym ich uzgodnieniu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do odmówienia zgody na publikację Projektu wyłącznie w przypadku gdy jego Projekt nie zostanie w Konkursie nagrodzony.
4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności praw autorskich lub udzielania licencji na korzystanie z Projektu na wskazanych przez Organizatora polach eksploatacji. 

§ 7.
Twórca zobowiązuje się do dostarczenia gotowego już Projektu, w formacie umożliwiającym dogodne odtwarzanie i edycję projektu w komputerze PC lub MAC Organizatorowi Konkursu na adres mailowy: biurozpapok@gmail.com – w tytule maila KONKURS ORKDS (format plików: PDF, A4, 300 dpi).
Termin nadsyłania gotowych projektów identyfikacji wizualnej OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI  upływa 05 marca 2016 o godz 24.00.

§ 8.
W przypadku niezrealizowania i nie przekazania Organizatorowi Projektu
w terminie wskazanym w paragrafie 7, Twórca zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. Projekty przekazane po powyższym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 


§ 9.
Nagrodami w Konkursie są:
I nagroda – statuetka w formie autorskiej rzeźby (mała forma rzeźbiarska) 
 Michała Batkiewicza
II nagroda – rysunek Iwony Siwek-Front
III nagroda – Księgi Jakubowe (nagrodzone Nike) z autografem Olgi Tokarczuk


§ 10.
Wyniki obrad Jury niniejszego Konkursu, zostaną podane do wiadomości uczestników do 15 marca 2016 na stronie www.wfp.asp.krakow.pl i www.orkds-zpap.pl 


§ 11.
We wszelkich sporach wynikłych w trakcie uczestnictwa w Konkursie ostateczne decyzje podejmuje Komisarz Konkursu.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§ 13.
Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (D.U. z 1997r. Nr133, poz. 833 z pózn. zm.) zapewnia odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych uczestników i zwycięzców Konkursu.