Wydział Form Przemysłowych - ASP KRAKÓW

Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2018.07.20
Danuta Urbanowicz
Danuta Urbanowicz (1932—2018) — polska malarka. Ukończył ...

|czytaj|

2018.07.19
Dziekanat Wydziału Form Przemysłowych-przerwa urlopowa
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 lipca 2018 do 17 sierpnia 20 ...

|czytaj|

2018.07.16
nowa zakładka - TEORIA DESIGNU
Zapraszamy do nowej zakladki w menu głównym, na stronie gdzie ...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Start » Aktualności » Wydarzenia

Nagroda dla studentki WFP w II edycji konkursu Dobrą Rzecz Zaprojektuj

2014.08.15, Anna Szwaja

Jury konkursu w składzie: Michał Ste­fa­now­ski (Prze­wod­ni­czą­cy), Czesława Frejlich, Wojciech Ma­ło­lep­szy, Ewa Go­łę­biow­ska, Mariusz An­dru­kie­wicz, Ewa Trz­cion­ka, Jadwiga Hu­sar­ska­-So­bi­na, Laura Maj­bo­ro­da-An­dru­kie­wicz, przyznało główną nagrodę w wy­so­ko­ści 5 000 zł za projekt obiektu do organizacji kabli na biurku pt. „Kablojad”, au­tor­stwa Klaudii Kasprzak, studentki II roku studiów stacjonarnych. Decyzję uzasadniono tym, że Pani Kasprzak za­uwa­żyła potrzebę oraz za po­my­sło­we i dowcipne roz­wią­za­nie problemu. Jury doceniło również wizualną urodę obiektu i za­sto­so­wa­nie tech­no­lo­gii od­po­wied­nich do moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne­go. Pro­po­zy­cja jest spójna z linią dotychczasowych pro­duk­tów WellDone.


Praca powstała w Katedrze Metodyki Projektowania w Pracowni Struktur Użytkowych pod kierunkiem st. wykł. Stanisława Półtoraka, dr. Michała Kracika i mgr Piotra Hojdy w roku akademickim 2013/2014.


Informacja za: http://www.welldone.com