Login:

Hasło:

Ostatnio dodane

2019.02.13
O Profesorze Jerzym Ginalskim
Przybliżamy postać Profesora Jerzego Ginalskiego, który odszedł o ...

|czytaj|

2019.02.13
Zapisy do pracowni projektowych-s.letni 2018/2019
formularz wpisów - I rok 1. stopnia  https://docs.google.com/sp ...

|czytaj|

2019.02.12
Harmonogram zajęć na semestr letni 2018/2019 już dostępny w plikach do pobrania.
...

|czytaj|

2017.01.13
Colour Culture Science - księga abstraktów
Książka abstraktów wystąpień uczestników Międzynarodowej ...

|czytaj|

Polecane linki

|Więcej|

Katedra Komunikacji Wizualnej jest jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną. Dziedziną przedmiotową Katedry są procesy intencjonalnej komunikacji, zawierające się w schemacie: nadawanie, odbieranie i wykorzystywanie informacji zawartej w sygnałach postrzeganych zmysłem wzroku. Realizując swe zadania Katedra podejmuje badania podstawowe i pracę dydaktyczną w obu sferach posługując się racjonalnymi metodami. Celem jest stałe pogłębianie wiedzy związanej z problematyką komunikacji wizualnej oraz doskonalenie własnego programu dydaktycznego. Pracownicy Katedry w rozwijaniu swoistych metod posiłkują się wiedzą i doświadczeniem obocznych dyscyplin naukowych - psychologii, semiologii, ergonomii, teorii informacji czy logiki. Ambicją Katedry jest współuczestniczenie w kształtowaniu optymalnych warunków rozwoju i funkcjonowania człowieka w jego środowisku, głównie w jego sferze informacyjnej. Katedra z uwagą śledzi rozwój współczesnych środków przekazu informacji. Wprowadzając osiągnięcia z tego zakresu w obszar swej działalności, Katedra weryfikuje zarazem swój program. Działaniom podejmowanym przez pracowników Katedry towarzyszy nieodmiennie przekonanie o odpowiedzialności za współudział w tworzeniu systemów wartości, fundamentów cywilizowanego świata. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A Kierownik pracowni: profesor Władysław Pluta Asystenci: dr Barbara Widłak, dr Szymon Kiwerski Pracownia realizuje program dydaktyczny Katedry Komunikacji Wizualnej kontynuując zarazem doświadczenia Pracowni Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej i Pracowni Semiologii Graficznej. Celem programu dydaktycznego pracowni jest kształcenie studentów na kreatywnych, świadomych i odpowiedzialnych projektantów komunikacji wizualnej. W programie dydaktycznym szczególny nacisk kładziemy na racjonalne metody projektowania. Program realizowany jest poprzez ćwiczenia i wykłady z zakresu projektowania komunikacji wizualnej. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B Kierownik pracowni: prof. Jan Nuckowski, pracownicy: dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz Pracownia realizuje program dydaktyczny Katedry Komunikacji Wizualnej. Dotyczy to w szczególności problematyki projektowania komunikacji wizualnej rozumianej jako procesu intencjonalnego przekazu, realizowanego za pośrednictwem mediów postrzeganych zmysłem wzroku. Projektant w tym procesie występuje w charakterze swoistego modulatora przekazywanych treści, nadając im optymalną formę merytoryczną, formalną i estetyczną. Główny nacisk zostaje położony na racjonalny i logiczny sposób myślenia zmierzający do maksymalnej obiektywizacji procesu komunikacji. Służy temu, między innymi poznanie metod racjonalnej oceny i weryfikacji koncepcji projektowych w różnych fazach pracy projektanta. Program nauczania obejmuje projektowanie znaków, systemów znaków, kompleksowej identyfikacji, systemów orientacji, grafiki opakowań, wizualizacji procesów itp. Pracownia Podstaw Projektowania Komunikacji Wizualnej Kierownik pracowni: dr Anna Myczkowska-Szczerska, adiunkt dr Peter Javorík Pracownia w ramach zajęć w sposób propedeutyczny podejmuje elementarne zagadnienia projektowania komunikacji wizualnej, w tym; podstawowe terminy i definicje z zakresu semiologii graficznej, definicje i klasyfikację znaków graficznych, podstawowe elementy systemów identyfikacji wizualnej, wizualizacji informacji, podstawowe informacje o typografii i technikach poligraficznych. Program realizowany jest w formie prezentacji oraz ćwiczeń o charakterze projektowym uwzględniającym świadome kształtowanie wizualnych środków przekazu informacji. Pracownia Projektowania Interakcji Kierownik pracowni: dr Kamil Kamysz, asystent mgr Anna Anzulewicz Program pracowni zorientowany jest na obszar związany z projektowaniem interakcji, budowy struktur informacyjno-uzytkowych interfejsów, stron internetowych, aplikacji itp. Ważnym aspektem programu jest prototypowanie i testowanie powstałych prototypów przy użyciu specjalistycznego sprzętu badawczego, umożliwiającego obiektywną weryfikację założeń projektowych na bazie eksperymentów.