Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 001 (Plebania)
Treści kształcenia

Pracownia odpowiada za wstępna fazę kształcenia projektantów – trening twórczy wraz z przyswojeniem podstawowej wiedzy i umiejętności projektowych, koniecznych w dalszym toku studiów (kształceniu kierunkowym) i karierze zawodowej.

Celem zajęć jest także wpajanie postawy intelektualnej odpowiadającej charakterowi zawodu projektanta jako służby i misji społecznej. Ćwiczenia wydawane w Pracowni obejmują: wprowadzające zadania konkursowe, polegające na rozwiązaniu zadania konstrukcyjno-technicznego; wieloaspektowe analizy i interpretacje form naturalnych, jako doskonałych przykładów powiązania piękna z wartością użytkową; tworzenie zbiorów (kolekcji, atlasów, ksiąg, katalogów) pod określonym hasłem.

Zadania stanowią pretekst do poznawania i prowadzenia procesu projektowego, od formułowania założeń do modelowej konkretyzacji idei/koncepcji na przykładzie prostych obiektów lub procesów (również we współpracy z partnerami zewnętrznymi).

Studenci w Pracowni zyskują:
  • przygotowanie do realizacji specjalistycznych zajęć projektowych na wyższych latach studiów, poprzez zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z warsztatem projektanta
  • umiejętność myślenia i postępowania systemowego
  • sprawność organizacyjną
  • umiejętność współpracy w grupie projektowej
  • umiejętność konstruktywnej krytyki i krytycznej obserwacji
  • umiejętność gromadzenia i porządkowania danych
  • umiejętność formułowania założeń projektowych i podejmowanie decyzji opartych na racjonalnych przesłankach
  • umiejętność weryfikacji tworzonych koncepcji projektowych według przyjętych kryteriów
  • umiejętność tworzenia prostych scenariuszy użytkowych
  • umiejętność kształtowania form płaskich i przestrzennych o założonym programie funkcjonalnym i estetycznym w zgodzie z właściwościami stosowanego tworzywa
Przedmioty prowadzone w Pracowni

Ogólne podstawy projektowania – dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia

Kadra