Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Blok programowy – MEDIA. Celem programu jest rozwój kreatywności przyszłych projektantów. Przybliża on studentom zagadnienia związane z pojęciem medium/medialności.

Problematyka studiowania:
 • znaczenie medium czyli adekwatność użycia środków wyrazu
 • poszukiwanie źródeł inspiracji
 • proces twórczy jako świadome działanie w kształtowaniu formy wizualnej
 • interaktywność dzieła
 • wymiar polisensoryczny dzieła
 • procesy transformacji medialnej (różnorodność środków wyrazu, ich wzajemne przenikanie)
 • problematyka obrazowania cyfrowego (aspekty ideowe i techniczne)
 • zagadnienia przestrzeni i czasu w kreacji artystycznej
 • przestrzeń wirtualna a realna
 • efemeryczność dzieła wizualnego 
 • ekwiwalent wizualny komunikatu werbalnego 

Rysunek kreacyjny traktowany jest jako niezależny i stały element doskonalenia wyobraźni i warsztatu.

Przedmioty prowadzone w pracowni
 • Działania wizualne dla studentów III rok pierwszego stopnia
  Propozycje dydaktyczne dotyczą szeroko pojmowanych działań wizualnych. Nauka oparta jest na doświadczeniu studenta zdobytym w ramach bloku programowego Struktury, ze szczególnym rozwinięciem problematyki związanej z pojęciem przestrzeni (obiekt, instalacja, interwencja, environment) i czasu (akcja artystyczna: happening, performance). Ważne są działania zespołowe. Warsztaty artystyczne realizowane w domu plenerowym na Harendzie stanowią podsumowanie założeń programowych poprzez aktywność studenta w przestrzeni publicznej w określonym czasie, z uwzględnieniem zjawisk natury i kultury. 
 • Plener (warsztaty artystyczne)
  Celem warsztatów artystycznych jest rozwój osobowości twórczej i refleksji intelektualnej w rozstrzyganiu problemów wizualnych w szczególnych warunkach plenerowych (Dom Pracy Twórczej ASP na Harendzie, Zakopane), sprzyjających długotrwałemu skupieniu na temacie i pracy zespołowej oraz twórczemu wykorzystaniu natury jako medium artystycznego przekazu. Prowadzone podczas pleneru zajęcia pogłębiają wiedzę niezbędną do realizacji prac artystycznych; sprzyjają temu również poszukiwania własnych technik wyrazu wizualnego przy wykorzystaniu zastanej przestrzeni, w tym tworów i zjawisk natury. Przedmiot doskonali umiejętność świadomego posługiwania się warsztatem plastycznym i właściwego doboru medium artystycznej kreacji w kontekście zadanego tematu, a także twórczej pracy w zespole. Studenci nabywają umiejętność gromadzenia i świadomego wykorzystania potrzebnych informacji niezbędnych do realizacji zadań twórczych w zastanych warunkach zewnętrznych. Warsztaty doskonalą umiejętność efektywnego komunikowania się i prowadzenia wspólnych działań artystycznych. Studium na zadany temat poprzedzone jest wprowadzeniem i zakłada możliwość pracy zespołowej oraz twórczą swobodę i samodzielność. Realizacji zadania towarzyszą dyskusje, konsultacje i korekty. Podczas zajęć pojawiają się zagadnienia świadomej i pogłębionej obserwacji zjawisk wizualnych (struktura, forma, faktura, barwa, światło, przestrzeń, płaszczyzna, konteksty i znaczenia) oraz procesu twórczego na przykładzie realizowanych zadań, jak również twórczej analizy natury jako źródła inspiracji i medium przekazu artystycznego. 
 • Elementy budowy obrazu dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia 
  Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z budową obrazu na poziomach formalnym i treściowym. Poruszane zagadnienia dotyczą zakresu funkcjonowania obrazów w wybranych kontekstach kulturowych oraz możliwości definiowania i modyfikowania zmiennych, które na odbiór obrazów wpływają. Zakres warsztatowy przedmiotu realizuje się poprzez tematy wynikające z osobistych wyborów studentek i studentów, realizowanych indywidualnie bądź w zespołach.

Kadra