Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii, rozumianej jako interdyscyplinarna nauka badająca wzajemne powiązania pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem.

Przekazywana wiedza oraz metodologia skoncentrowane są na człowieku. Jeden z podstawowych celów dydaktycznych to umiejętność interpretacji wyników badań ergonomicznych oraz ich twórcze stosowanie w projektowaniu.

Treści kształcenia
 • antropometria w rozumieniu klasycznym i formułowanym na potrzeby projektowe
 • metodyka kształtowania narzędzi ręcznych
 • metodyka kształtowania elementów manipulacyjnych i informacyjnych
 • zróżnicowanie grup odbiorców
 • pozycja pracy, szczególnie pozycja siedząca
 • wymagania środowiskowe
Studenci w Pracowni zyskują
 • umiejętność pozyskiwania i analizy zdobytych informacji przydatnych do projektowania
 • umiejętność dostrzegania i formułowania problemu projektowego
 • umiejętność pracy metodami i procedurami projektowania
 • umiejętność łączenia aspektów ergonomicznych, funkcjonalnych, konstrukcyjno-technologicznych i estetycznych 
 • umiejętność modelowania w glince obiektów w kontekście wiedzy ergonomicznej 
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
 • Projektowanie ergonomiczne 2 – dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia
 • Przedmiot kształcenia kierunkowego – do wyboru dla II roku studiów pierwszego stopnia

Kadra