Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Obrazowania Multimedialnego

Pracownię charakteryzuje postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazu technicznego oraz kreacji cyfrowego przekazu wizualnego. Kładzie duży nacisk na proces tworzenia obrazu fotograficznego i wideo, korzystając z szerokiego spektrum metod do jego stymulacji. Istotną rolę w procesie dydaktycznym pełni eksploracja nowych technologii kreowania obrazu, wynikająca z rozwoju foto- i wideo-mediów. Pracownia kładzie również nacisk na wykształcenie świadomego roli współczesnych mediów projektanta, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem.

Student w Pracowni zyskuje
 • umiejętność analizy obrazów fotograficznych oraz wideo,
 • umiejętność tworzenia obrazów fotograficznych w dziedzinach fotografii inscenizowanej, kreacyjnej i produktowej,
 • umiejętność edycji i stosowania cyfrowego obrazu fotograficznego,
 • umiejętność tworzenia i zapisu cyfrowego obrazu wideo,
 • umiejętność montażu i przekształceń cyfrowego obrazu ruchomego,
 • umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazów foto-medialnych w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
 • Podstawy obrazowania fotograficznego
 • Fotografia kreatywna
 • Podstawy technik wideo
 • Obrazowanie wideo
 • Podstawy fotografii produktu
 • Fotografia produktu

Kadra