Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej

Podstawy projektowania komunikacji wizualnej mają za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia związane ze świadomym i intencjonalnym wykorzystaniem środków wizualnych (takich jak barwa, forma i typografia) w taki sposób, żeby ułatwić odbiorcy komunikatu zrozumienie jego treści. 

Pracownia stawia sobie za cel wykształcenie kreatywnej, a jednocześnie odpowiedzialnej postawy wśród przyszłych projektantów. Dlatego równie ważne jest dla nas uświadomienie studentów, w jaki sposób forma oddziałuje na proces recepcji komunikatu wizualnego, jak też wypracowanie umiejętności rozpoznawania potrzeby, właściwego definiowania problemu projektowego i znajdowania adekwatnej metody jego rozwiązania. 

Podczas zajęć proponujemy studentom praktyczne zadania, takie jak projektowanie pojedynczych znaków oraz bardziej złożonych systemów informacji. Jednocześnie kładziemy nacisk na pogłębianie wiedzy teoretycznej o komunikacji wizualnej, jej znaczeniu w kulturze i komunikacji społecznej. 

Student w Pracowni zyskuje
  • wiedzę, jak wykorzystywać umiejętności nabyte na wcześniejszych szczeblach edukacji w celu intencjonalnego kształtowania procesu komunikacji
  • wiedzę dotyczącą zasad projektowania komunikacji wizualnej, w szczególności projektowania systemów znaków, identyfikacji wizualnej i komunikatów typograficznych
  • umiejętność prezentowania swojej pracy oraz uzasadniania i argumentowania na rzecz decyzji projektowych
  • świadomość odnośnie do roli, jaką odgrywa komunikacja wizualna we współczesnym świecie
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Podstawy projektowania komunikacji wizualnej – dla studentów II roku pierwszego stopnia
  • Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie kierunkowe dla studentów II roku i III roku pierwszego stopnia
  • Projektowanie komunikacji wizualnej C – projektowanie uzupełniające dla studentów II rok u pierwszego stopnia
  • Projektowanie komunikacji wizualnej C – praca dyplomowa licencjacka 

Kadra