Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 002 (Plebania)

Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego

Treści kształcenia

Program oraz tematy podejmowanych prac projektowych związane są z aktualnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak: migracje, bezdomność, wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku. Proponując przyszłym projektantom do podjęcia tego rodzaju zagadnienia, wskazujemy najsłabsze „ogniwo”, które staje się wyznacznikiem dla rozwiązywania podjętego problemu.

Podejście to, jest zgodne z jedną z praktykowanych koncepcji projektowania jaką jest Projektowanie Uniwersalne (Universal design / design for All), która bierze pod uwagę różnorodność potrzeb użytkowników i zakłada, że produkt lub usługa zaprojektowane zgodnie z potrzebami najsłabszych nadadzą się również dla wszystkich innych użytkowników. Takie podejście było stosowane w kształceniu projektantów przez Andrzeja Pawłowskiego i określane, jako prawo konwoju najniższy poziom sprawności któregokolwiek z elementów systemu, wyznacza sprawność całego systemu…

Studenci w pracowni zyskują
  • umiejętność dostrzegania złożoności procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz rodzące się zagrożenia; 
  • budowanie postawy empatii wobec zagrożonych osamotnieniem, wykluczeniem grup społecznych
  • umiejętność inicjowania procesów społecznej lub indywidualnej aktywności
  • przygotowanie do prowadzenia pracy badawczej
  • przygotowanie do pracy w zespołach interpersonalnych
  • umiejętności opracowywania wyników badań i studiów w formie wytycznych do projektowania lub projektu dokumentacji wzorniczej
  • doskonalenie umiejętności krytycznej oceny stanu osiągniętej wiedzy 
Przedmioty prowadzone w Pracowni:
  • Projektowanie Społecznie Odpowiedzialne – dla studentów 1. roku II stopnia
  • Projektowanie Społecznie Odpowiedzialne – dyplom magisterski

Kadra