Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Dziekanat

13 / 02 / 2019

Pożegnanie Profesora Jerzego Ginalskiego13 / 02 / 2019


Przybliżamy postać Profesora Jerzego Ginalskiego, który odszedł od nas kilka dni temu…

Profesor Jerzy Ginalski urodził się 10 grudnia 1932 w Warszawie, zmarł 8 lutego 2019 w Krakowie.

Studiował na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo Hutniczej, po ich ukończeniu podjął dalsze studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na Studium Podyplomowym Projektowania Form Przemysłowych.

W 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych i rozpoczął pracę pedagogiczną na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Form Przemysłowych. Kierował tam nowoutworzoną Pracownią Rozwoju Nowego Produktu, a w latach 1978–1981 pełnił funkcję prodziekana. Po przejściu kolejnych stopni kariery pedagogicznej uzyskał w 1992 roku tytuł profesora sztuk plastycznych, od 2002 był kierownikiem studiów niestacjonarnych na Wydziale Form Przemysłowych.

Podejmował także wykłady i zajęcia projektowe na Politechnice Krakowskiej oraz na Akademii Sztuk Pięknych i w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Był współautorem nowatorskiego podręcznika Rozwój nowego produktu, redaktorem naukowym monografii Design management – zarządzanie wzornictwem, autorem szeregu opracowań dotyczących programów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prowadził działalność badawczą, koordynował prace badawcze zespołów ASP w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, takich jak zarządzanie rozwojem nowego produktu TEMPUS, HUMANTEC i IDIA. Kierował także zespołami realizującymi zlecenia na ważne prace o charakterze projektowo-badawczym, m.in. na projekt autobusu miejskiego, aparatury hydro-meteorologicznej i laboratoryjnej, kabiny samochodu ciężarowego Star. Był współwłaścicielem kilku patentów i kilkunastu wzorów użytkowych.

Profesor Jerzy Ginalski poświęcał się także pracy organizacyjnej, działając jako wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, członek prezydium Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i Komisji Ergonomicznej, a także zasiadając w radach naukowych: Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Był uczestnikiem kongresów Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego ICSID i seminarów Interdesign.

Należał do laureatów nagród zespołowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w 1988 otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Kultury i Sztuki, a także nagrody rektorów Politechniki Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi w Łodzi.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Medalem Gloria Artis.


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter