Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A

Pracownia działa w strukturze Katedry Komunikacji Wizualnej na poziomie studiów drugiego stopnia. Kontynuujemy program dydaktyczny opracowany przez profesora Władysława Plutę, twórcę pracowni i jej wieloletniego kierownika. 

Program czerpie z doświadczenia zawodowego pedagogów i bazuje na wiedzy z zakresu projektowania systemów znaków, systemów identyfikacji wizualnej, książek, serii wydawniczych, plakatów, symboli heraldycznych. W 2019 roku został poszerzony o zagadnienia związane z projektowaniem doświadczeń użytkowników (UX) oraz interfejsów (UI) dla rozwiązań desktopowych i mobilnych. 

Treści kształcenia

W przystępny sposób przekazujemy wiedzę podczas wykładów, a także podczas formułowania zadań projektowych wymagających umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej projektanta komunikacji wizualnej. Szczególny nacisk kładziemy na analizę zastanej sytuacji oraz pogłębiony proces projektowy przy zachowaniu racjonalnych metod projektowania i odpowiedzialnego podejścia do kreowanych rozwiązań. 

Podczas realizacji zadań z zakresu opracowywania znaków heraldycznych zapoznajemy studentów z regułami obowiązującymi w tej dziedzinie. Mimo swej niezmienności od czasów średniowiecza zasady te nie są powszechnie znane i ciągle zadziwiają współczesnych projektantów. Herby i godła, wpisane w ramy tradycji i historii, często niezrozumiałe dla współczesnego odbiorcy, jednocześnie coraz chętniej są reaktywowane w nowoczesnej komunikacji wizualnej. 

Zadania związane z tematyką UX/UI pozwalają studentom zapoznać się z procesami oraz narzędziami wykorzystywanymi podczas projektowania rozwiązań dla produktów cyfrowych, zarówno mobilnych jak i desktopowych. 

W ramach zajęć podejmujemy tematy owocujące wdrożeniami, a także eksperymentalne, mające na celu uwolnienie swobodnego, twórczego myślenia, które jest niezbędne w kształtowaniu warsztatu przyszłego designera. 

Program dydaktyczny obejmuje również tematy związane z zaangażowaniem społecznym oraz z szeroko pojętą kulturą, tak, aby każdy projektant świadomie podejmował decyzje projektowe i był gotowy do podjęcia współpracy z instytucjami i firmami. 

Studenci w pracowni zyskują
  • umiejętność przeprowadzenia procesu projektowego w zakresie zagadnień związanych z komunikacją wizualną oraz projektowania produktów cyfrowych
  • umiejętność projektowania identyfikacji wizualnych, systemów znaków, plakatów, publikacji oraz opakowań
  • umiejętność poprawnego stosowania typografii oraz używania layoutów
  • znajomość reguł z zakresu heraldyki – projektowania herbów
  • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem UX / UI oraz narzędzi wspomagających proces projektowy (Miro, Figma etc.) 
Przedmioty realizowane w pracowni
  • Projektowanie komunikacji wizualnej – dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia 
  • Projektowanie komunikacji wizualnej – dyplom magisterski 

Kadra