Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 002 (Plebania)
+48 12 292 62 92, wewn.: 30

Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych

Treści kształcenia

Niezależnie od podejmowanej problematyki, nacisk kładziony jest szczególnie na uporządkowanie procesu projektowego, szeroką analizę kontekstu i wykorzystanie współczesnych metod wspomagających projektowanie. Koncepcje opracowywane na podstawie listy założeń projektowych są weryfikowane na drodze prób i eksperymentów modelowych.

Celem jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o projektowaniu w zakresie wzornictwa przemysłowego. Istotne jest wykształcenie umiejętności planowania działań projektowych, analizy wybranego obszaru projektowania, selekcjonowania informacji, formułowania problemów projektowych, opracowywania scenariuszy przyszłych procesów użytkowych, sporządzania list założeń, weryfikacji rozwiązań na drodze prób i eksperymentów własnych oraz w oparciu o istniejące techniki i metody wspomagające projektowanie, formułowanie wniosków oraz oceny osiągniętego rozwiązania. Proces dydaktyczny ma prowadzić do wykształcenia postawy weryfikującej zastaną rzeczywistość, otwartej na zmieniający się świat, w którym wartością nadrzędną jest człowiek i środowisko.

Realizując tematy semestralne, chętnie współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi: firmami (m.in. producent czekolady Wawel, ES System K, Bajo) oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika, Fundacja Wspólnota Nadziei).

Studenci w Pracowni zyskują:
  • umiejętność pozyskiwania danych do projektowania
  • umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków pod kątem formułowania założeń projektowych
  • umiejętność sporządzania harmonogramu pracy projektowej
  • umiejętność sporządzania listy kryteriów oceny danego rozwiązania
  • umiejętność formułowania założeń projektowych pod kątem tworzenia koncepcji
  • umiejętność dokonywania weryfikacji wybranych cech proponowanego rozwiązania przy użyciu modeli doświadczalnych
  • umiejętność praktycznego wykorzystania różnorodnych metod wspomagających projektowanie
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni:
  • Projektowanie struktur użytkowych – dla studentów 2 i 3 roku studiów pierwszego stopnia
  • Projektowanie struktur użytkowych – dyplom licencjacki
  • Elementy metodyki projektowania – dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia.

Kadra