Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Zadania realizowane w pracowni obejmują szeroką problematykę związaną z komunikacją wizualną, jednak ze względu na charakter pracowni realizowane są przede wszystkim zadania dotyczące projektowania opakowań. Najistotniejszą kwestią pozostaje zawsze projektowanie odpowiedzialne – studenci muszą uwzględnić aspekt zmniejszenia niekorzystnego wpływu opakowań na środowisko, zarówno na etapie doboru materiałów, procesów wytwórczych, druku, a także ograniczyć uciążliwość dla środowiska zużytego opakowania. 

Rola typografii w przekazie wizualnym jest niezwykle istotna, dlatego studenci mają możliwość zapoznania się z historią i rozwojem pisma, powstaniem i rozwojem druku, podstawami typografii oraz pogłębienia wiedzy w zakresie typografii na poziomie bardziej zaawansowanym, obejmującym problematykę mikro- i makro typografii.

Zadania związane z typografią obejmują proste ćwiczenia, a na późniejszym etapie projekty o większej komplikacji, aż po złożone prace związane z projektowaniem wydawnictw. Duży nacisk w procesie dydaktycznym położony jest także na naukę i stosowanie racjonalnej metody weryfikacji decyzji podjętych w procesie projektowym 

Student w Pracowni zyskuje:
  • umiejętność dostrzegania problemów projektowych i formułowania wniosków 
  • umiejętność formułowania założeń projektowych 
  • podstawowe umiejętności dobierania wizualnych środków wyrazu adekwatnych do podejmowanego problemu 
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni:
  • Projektowanie komunikacji wizualnej D – dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia 
  • Projektowanie komunikacji wizualnej D1 – dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia 
  • Podstawy typografii – dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia 
  • Projektowanie komunikacji wizualnej D – praca dyplomowa licencjacka 

Kadra